Carregant Esdeveniments
Aquest esdeveniment ja ha passat.

claude-

Divendres, 25 d’ Octubre de 2019 a la Facultat de Medicina.

“L’approche sexocorporel’’(1)
Un enfoc pràctic sobre la practica clínica sexològica.

Coordinador: Miquèl Maresma matas
President de la Societat Catalana de Sexologia.

Ponent: Dra. Claude Roux-Deslandes, metgessa.
Profeessora de Sexologia.Fac.Medicina.Toulouse
Presidenta del Cifres (Centre Internacional de Recerca i Estudis sobre la Sexualitat).Toulouse.República Francesa

Horari: dues llargues sessions
Divendres de 16 a 21 hores
Dissabte de 9:15 a 13:45
Podeu venir només amb una sessió, si voleu, dins del format especial per socis de la societat.

1).-Aquest ensenyament és dins el marc del Màster de Sexologia de l’UB, a la Facultat de Medicina, entrada pel carrer Casanovas i es obert única i exclussivament als socis de la Societat Catalana de Sexologia que aquest cop hi podeu assitir de franc.

La Secretària El President
E.Cladellas M.Maresma

Abans de venir ens escriviu un correu, dient que veniu, al e-mail
soc.cat.sex@gmail.com
Donat que l’ aula que cedeix la facultat és petita i no tinguéssim problemes de cabuda. Gràcies.

>> L’enfoc sexocorporal, és un enfoc clínic que la doctora Deslandes va desenvolupar al Quebèc amb el Professor Jean-Ives Desjardins i parteix de l’ estudi de les lleis del cos i la seva interacció amb la ment, l’ intra-psiquic per aproximar-se al tractament i resolució de totes les disfuncions sexuals.
>>
>> Quan nosaltres actuem a nivell del cos, nosaltres hi modifiquem el Registre Sensorial, això gràcies a un treball sobre les habilitats corporals. Aquestes modificacions indueixen canvis a nivell de les percepcions i de la consciencia.. Nosaltres podem provocar, doncs, una acció sobre les emocions i la sexo-dimàmica, és a dir, confiança en nosaltres mateixos, o sentiment de pertinença o desig sexual.
>>
>> Per altra banda tots els registres emocionals, de percepció i cognitius tenen el seu reflexe corporal.
>>
>> Aprenent a prendre consciencia d’aquesta interacció, podem gestionar les nostres emocions mitjançant certes habilitats corporals per reforçar les nostres percepcions.
>>
>> El cos és lloc de comunicació, és lloc d’expressió de la nostra masculinitat, de la nostra feminitat. El cos és el lloc del nostre plaer sexual, el cos és la corretja de transmissió de la nostre erotització.
>>
>> Des del moment que jo sigui capaç de modificar la relació amb el meu cos les interaccións amb els altres” es modifiquen.
>>
>> La nostra capacitat de mostra’ns-e seductors serà en bona mesura la nostra capacitat de relaciona’ns-e amb els altres i amb l’ altra sexual i personalmente.Sexo-corporalment.
>>
>> ’’L´approche sexocorporelle “” es basa en dues constatacions que cadascú pot fer i que cada un pot experimentar:
>> – No passa res en el cos sense que tingui les seves repercussions en el pla del intra-psíquic (emocions, percepcions, cognicions).
>> – No passa res en el intrapsíquic sense les seves repercussions en el cos fisiològic.
>>
>> En l’enfocament sexocorporal, se li dóna un lloc privilegiat i principal al cos.
>> — En primer lloc a les habilitats corporals bàsiques com ara:
>> – La forma de desenvolupar-
>> – La postura
>> – La posada sobre el terreny (”Grounding”)
>> – El to. ..
>> Són essencials en la construcció dels elements de la sexodinamica com ara la percepció de pertinença, el de l’assertivitat sexual, és a dir, l’autoestima, la confiança en si mateix com a home, o com a dona.
>>
>> — L’excitació sexual, element fisiològic de la funcionalitat sexual és un element essencial. De manera innovadora, nosaltres hem sistematitzat la seva avaluació i el seu estudi:
>> – Com es desenvolupa l’excitació sexual a partir del reflex de vasocongestió ,
>> per tenir la capacitat de fer durar l’excitació, per mantenir-la, per variar, amb les habilitats corporals relacionades amb les lleis del cos (joc sobre el to, ritme, .. l’espai)
>> -Com desenvolupar la capacitat de plaer sexual que pot anar des del benestar de la simple descàrrega a la voluptuositat, o als estats d’abandonament … i als estats orgàsmics.
>> -Com arribar a estats de consciència que permetran (gràcies a les lleis del cos) de viure en una manera d’excitació que condueixin:

>> – A les dones a ser conscients de la seva capacitat de receptivitat, que desenvolupen des de les seves sensacions internes, el desig de viure de manera eròtica el vincle vagino-fàlic.

>> – Als homes a ser conscients de la capacitat de la penetració,, de la seva potència intrusiva fins al desig de viure el vincle fálico-vaginal.

>> ES PODRIEN FER ELS SEGUENTS TREBALLS EN EL TALLER:
>>
>> 1 °: Explorar el primer axioma, a partir de les lleis del cos.
>> Exemple: Tota modificació de l’espai corporal modifica les meves percepcions.
>> .
>> 2 ° Explorar una emoció: com apareix en el cos, el poder que tinc gràcies a les lleis del cos per a canviar-la.
>>
>> 3 ° Explorar la forma de desenvolupar: la seva conscienciació, descobrir les percepcions: el sentiment identitari, l’assertivitat sexual. Identificar com es pot fragilitzats o reforçar
>>
>> 4 º Explorar l’excitació sexual: explorant el paper del moviment: la bàscula pèlvica, bàscula de la part alta del cos: per a manejar la intensitat genital i emocional;
>>
>> Cuando nosotros actuamos a nivel del cuerpo, modificamos el Registro Sensorial, esto grácias a un trabajo sobre aes habilidadess corporaes. Estas modificaciones inducen cambios a nivel de las percepcionesyi de la consciencia.. Nosotros podemos provocar,pues, una acción sobre las emociones y la sexo-dimàmica, es decir, confianza en nosotros mismos, o sentimiento de apego o deseo sexual.
>>
>> Por otro lado todos los registros emocionales, de percepción y cognitivos tienen su reflejo corporal.
>>
>> Aprendiendo a tomar consciencia de esta interacción, podemos gestionar nuestras emociones mediante ciertas habilidades corporales para reforzar nuestras percepciones.
>>
>> El cuerpo es lugar de comunicación, és el lugar de expresión de nuestra masculinidad, de la nuestra feminidad. El cuerpo es el lugar de nuestro placer sexual, el cuerpo es la correa de transmisión de nuestra erotización.
>>
>> A partir del momento en que jo sea capaz de modificar la relación con mi cuerpo las interacciones con los demás se modifican.
>>
>> Nuestra capacidad de mostrarnos seductores será en cierta manera la medida de nuestra capacidad de relacionarnos con los otros y con el’’otro’’ sexual y personalmente. Sexo-corporalmente.
>>
>>
>> Después un cierto conocimiento teórico del tema sexocorporal podemos explorar las diferentes situaciones que encontramos en la clinica como, por ejemplo, formas de excitación: .
>>
>> Así podemos evaluar de los componentes fisiológicos de la excitación sexual y sus formas:
>>
>> -Modo arcaico
>>
>> -Modo mecánico
>>
>> -Modo arcaico-mecánico
>>
>> -Modo ondulatorio
>>
>> -Modo en olas.

>> Y asé desarrollar las estrategias terapéuticas que se derivan de ello.
>>
>> El ”approche sexocorporelle”” se basa en dos constataciones que cada uno puede hacer y que cada uno puede experimentar:
>> – No pasa nada en el cuerpo sin que tenga sus repercusiones en el plano de lo intra-psíquico (emociones, percepciones, cogniciones).
>> – No pasa nada en el intrapsíquico sin sus repercusiones en el cuerpo fisiológico.
>>
>> En el enfoque sexocorporal, se le da un lugar privilegiado y principal al cuerpo.
>> — En primer lugar a las habilidades corporales básicas tales como:
>> – La forma de desenvolverse
>> – La postura
>> – La puesta sobre el terreno (”grounding”)
>> – El tono. ..
>> Son esenciales en la construcción de los elementos de la sexodinamica como por ejemplo la percepción de pertenencia, el de la asertividad sexual ,es decir, la autoestima, la confianza en sí mismo como hombre, o como mujer.
>>
>> — La excitación sexual, elemento fisiológico de la funcionalidad sexual es un elemento esencial .De manera innovadora, el enfoque sexocorporal hemos sistematizado su evaluación y su estudio:
>> – Cómo se desarrolla la excitación sexual a partir del reflejo de vasocongestion,
>> para tener la capacidad de hacer durar la excitación, para mantenerla, para variarla, con las habilidades corporales relacionadas con las leyes del cuerpo (juego sobre el tono, ritmo, .. el espacio)
>> -Cómo desarrollar la capacidad de placer sexual que puede ir desde el bienestar de la simple descarga a la voluptuosidad, o a los estados de abandono … y a los estados orgásmicos.
>> -Cómo llegar a estados de conciencia que van a permitir (gracias a las leyes del cuerpo) de vivir en un modo de excitación que conduzcan
>>
>> – a las mujeres a ser conscientes de su capacidad de receptividad, que desarrollan desde sus sensaciones internas, el deseo de vivir de manera erótica el vínculo vagino-fálico.
>> – a los hombres a ser conscientes de la capacidad de la penetración, de su potencia intrusiva hasta el deseo de vivir el vínculo fálico-vaginal.
>>
>> SE PUEDEN PROPONER DIVERSOS TRABAJOS EN EL TALLERES:
>>
>> 1°: Explorar el primer axioma, a partir de las leyes del cuerpo.
>> Ejemplo: Toda modificación del espacio corporal modifica mis percepciones.
>> .
>> 2° Explorar una emoción : como aparece en el cuerpo, el poder que tengo gracias a las leyes del cuerpo para cambiarla.
>>
>> 3° Explorar la forma de desenvolverse: su concientización, descubrir las percepciones : el sentimiento identitario, la asertividad sexual. Identificar como se puede fragilizarlos o reforzarlos
>>
>> 4ºExplorar la excitación sexual: explorando el papel del movimiento: la báscula pélvica ,báscula de la parte alta del cuerpo: para manejar la intensidad genital y emocional;
>>
>>
>> PODEMOS TRABAJAR OTROS ASPECTOS COMO EL SIGUIENTE:TRABAJO: Explorar como jugar con la excitación sexual ,para hacer que sea cualitativa y cuantitativamente mas importante para poder vivir placeres diferentes.
>> O trabajar sobre la seducción y la comunicación.
>> O bien analizar a partir de las leyes del cuerpo como desarrollar mas capacidades eróticas en el juego sensorial para enriquecer la comunicación erótica.
>>
>>
>> Por ejemplo como trabajar el tema: LA EXCITACIÓN SEXUAL desde el punto de vista del enfoque SEXOCORPORAL.
>>
>> No podemos poner unos objetivos :
>>
>> Conocer lo que nos trae de particular y de nuevo este enfoque desde los trabajos de Master y Johnson teniendo en cuenta el papel de las habilidades corporales para dar más cantidad y calidad a la excitación
>>
>> Aprender y saber cómo se puede hacer en sexología clínica la evaluación de la componente fisiológica que es la excitación sexual.
>>
>> En este tipo de talleres intentamos hacer exploraciones para que cada uno pueda comprender y sentir, por ejemplo:
>>
>> 1° Para ver como cada persona puede controlar y mantener la excitación sexual, gracias al juego de las leyes del cuerpo (intensidad muscular, ritmos, amplitud).Así veremos cómo se desarrollan varios modos de excitarse sexualmente
>>
>> 2°Así podríamos ver como estas habilidades corporales se integran a la excitación dando posibilidades de percibir un placer sexual y erótico de mejor calidad y mas variado.
>>
>> 3° También podríamos ver como las leyes del cuerpo tienen un papel en la manera de jugar con los diferentes contactos
>>
>> Para llegar al finala intentar establecer una red de evaluación concreta de la excitación sexual.
>>> L’approche sexocorporelle repose sur deux constations que chacun peut faire et que nous expérimenterons :
>>>
>>> —rien ne se passe dans le corps sans ses répercussions au niveau de l’intra –psychique (émotions, perceptions, cognitions).
>>>
>>> –rien ne se passe à l’intrapsychique sans sa réper cussions dans le corps physiologique.
>>>
>>>
>>>
>>> Dans l’approche sexocorporelle, il est donné une place privilégiée et première au corps.
>>>
>>> —En premier lieu : les habiletés corporelles telles que :
>>>
>>> –la démarche
>>>
>>> –la posture
>>>
>>> –le « grounding »
>>>
>>> –le tonus. ..
>>>
>>> Sont incontournables dans la construction des éléments de la sexodynamique comme par exemple la perception du sentiment d’appartenance, celui de l’assertivité sexuelle c’est à dire l’estime de soi , la confiance en soi comme homme ,comme femme .
>>>
>>> —L’excitation sexuelle, élément de la fonctionnalité sexuelle est un élément INCONTOURNABLE .De manière novatrice , nous avons systématisé son évaluation et étudier :
>>>
>>> – comment l’excitation sexuelle se développe à partir du réflexe de vasocongestion,
>>>
>>> -comment peut se développer la capacité de la faire durer , de la maintenir ,de la faire varier ,grâce aux habiletés corporelles liées aux lois du corps (jeu sur le tonus ,les rythmes ,l’espace ..)
>>>
>>> -comment développer la capacité de plaisir sexuel qui peut aller du bien- être de la simple décharge, à la volupté, aux états d’abandon …aux états orgasmiques .
>>>
>>> -comment rentrer dans des états de conscience qui vont permettre de vivre une excitation dans une mode (grâce aux lois du corps) d’excitation qui va conduire
>>>
>>> — la femme à être consciente de sa réceptivité ,qui se développe à partir de son senti interne, qui mène au désir de vivre de façon érotique le lien vagino-phallique.
>>>
>>> — l’homme à être conscient des facettes de sa pénétrance, de sa propulsivité, de sa puissance intrusive.
>>>
>>>
>>>
>>> TRAVAIL DANS L’ATELIER :
>>>
>>> 1° :explorer le premier axiome ,à partir des lois du corps.
>>>
>>> Ex :toute modification de l’espace corporel modifie mes perceptions .
>>>
>>> 2°explorer le reflet corporel d’une émotion :quel pouvoir j’ai grâce aux lois du corps de la modifier .
>>>
>>>
>>>
>>> 3°la démarche :sa conscientisation ,quelles perceptions je peux découvrir pour consolider ou fragilisation du sentiment identitaire ,de l’assertivité sexuelle.
>>>
>>>
>>>
>>> 4°L’excitation sexuelle :exploration du rôle du mouvement :bascule du bassin bascule du haut du corps :pour gérer l’intensité génitale et émotionnelle ;
>>>
>>> Dès que nous agissons au niveau du corps :
>>> – nous modifions le REGISTRE SENSORIEL, ceci grâce à un travail sur les habiletés corporelles. Ces modifications
>>>
>>> induisent des changements au niveau des perceptions ; de la conscience. Nous avons donc une action sur les
>>>
>>> émotions et la sexodynamique (c’est-à-dire : la confiance en soi, le sentiment d’appartenance, le désir sexuel). – Inversement tous les registres émotionnels, perceptuels et cognitifs ont leur miroir corporel. En apprenant à
>>>
>>> prendre conscience de cette interaction, nous pouvons gérer nos émotions par certaines habiletés corporelles
>>>
>>> pour renforcer nos perceptions.
>>> Le rôle du corps est aussi primordial dans la dyade couple : corps, lieu de la communication, de l’expression de notre masculinité, de notre féminité, corps : lieu de notre plaisir sexuel ; corps courroie de transition de notre érotisation. Dès que je modifie le rapport à mon corps, les interactions dans le « système-couple » se modifient.
>>>
>>> Après un bref rappel théorique, on explorera succinctement trois situations que nous rencontrons souvent en clinique et on dégagera en les expérimentant des habiletés corporelles qui pourront nous aider en sexothérapie.
>>>
>>> – 1° tableau : « de l’impulsion à la gestion émotionnelle »
>>>
>>> • objectif : comment développer et enrichir une communication sentimentale et émotionnelle brouillée au départ par des frustrations
>>>
>>> • travail pendant l’atelier : exploration de moyen, exploration d’un ou deux moyens pour apprendre à passer d’un état de frustration important (qui induit souvent à de l’hostilité, la non-communication, l’anti-séduction), à un état où je peux communiquer, exprimer mes besoins, savoir me rendre rêvable, aimable, désirable
>>>
>>> – 2° tableau de « la non gestion des tensions génitales au plaisir sexuel :
>>>
>>> • objectif : passer de la simple décharge génitale qui soulage à une excitation plaisante qui renforce le lien homme/femme et l’érotisme du couple
>>>
>>> • des moyens : nous explorerons comment savoir jouer sur l’excitation sexuelle, la rendre quantita- tivement plus importante et comment augmenter sa qualité pour pouvoir vivre différents plaisirs érotiques
>>>
>>> – 3° tableau de « l’analphabétisation érotique » à un savoir-faire et un savoir être dans l’agir érotique :
>>>
>>> • objectif : apprendre à partir des lois du corps à développer mes capacités érotiques dans le jeu sensoriel, pour enrichir la communication érotique
>>>
>>> • des moyens : explorations des moyens à mettre en œuvre pour être dans le savoir-faire et le savoir-être dans le jeu de la rencontre sexuelle.
>
> algunas webs de referencia:
> ================================================
>
>
> Difficultées sexuelles:
> https://www.sexocorporel.com/fr/sexothérapie/difficultés-sexuelles-et-relationnelles.html
>
> En general
> https://sexologues.ca/approche-sexologie-sexocorporelle/
>
> https://www.sexocorporel.com/fr/
>
> http://www.cifres.org
>

Resum de Miquel Maresma Matas
Soc. Catalana de Sexologia
>
>
>
>
>
>
>