DECLARACIÓ DELS DRETS SEXUALS

Amb el reconeixement que els drets sexuals són essencials per aconseguir els nivells més elevats possibles de salut sexual, l’Associació Mundial per a la Salut Sexual:

 • DECLARA que els drets sexuals es fonamenten en els drets humans universals que ja són reconeguts als instruments internacionals i regionals sobre drets humans, a constitucions i lleis nacionals, en principis i estàndards de drets humans així com al coneixement científic relacionat amb la sexualitat humana i la salut sexual.
 • REAFIRMA que la sexualitat és un aspecte central de l’ésser humà present al llarg de la seva vida i abasta les identitats i els papers de gènere, l’orientació sexual, l’erotisme, el plaer, la intimitat i la reproducció. La sexualitat és viscuda i expressada en pensaments, fantasies, desitjos, creences, valors, actituds, rols, comportaments, pràctiques i en relacions interpersonals. Per bé que la sexualitat pot incloure-hi aquestes dimensions, no sempre s’expressen o s’experimenten totes alhora. La sexualitat rep influències de la interacció amb factors biològics, psicològics, socials, econòmics, polítics, culturals, legals, històrics, religiosos i espirituals.
 •  RECONEIX que la sexualitat és una font de plaer i benestar que contribueix a la realització personal i a la satisfacció general.
 • REAFIRMA que la salut sexual és l’estat de benestar físic, emocional, mental i social que es relaciona amb la sexualitat i no només en l’absència de malaltia, disfunció o incapacitat. La salut sexual requereix d’un enfocament positiu i respectuós de la sexualitat i de les relacions sexuals, així com de la possibilitat de tenir experiències sexuals plaents i segures, lliures de coerció, discriminació i violència.
 • REAFIRMA que la salut sexual no pot ser definida, entesa o practicada sense una àmplia comprensió de la sexualitat.
 • REAFIRMA que, per tal que la salut sexual s’aconsegueixi i es mantingui, cal que els drets sexuals de totes les persones siguin respectats, protegits i exercits plenament.
 • RECONEIX que els drets sexuals es basen en la llibertat, dignitat i igualtat inherent a tots els éssers humans i que inclouen un compromís a la protecció dels danys.
  DECLARA que la igualtat i la no-discriminació són els fonaments per a la protecció i promoció de tots els drets humans, i inclou la prohibició de tota distinció, exclusió o restricció per motius de raça, etnicitat, color, sexe, idioma, religió, opinió política o d’altra mena, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevulla altra condició, inclosa la discapacitat, edat, nacionalitat, estat civil i familiar, orientació sexual i identitat de gènere, estat de salut, lloc de residència, situació social i econòmica.
 • RECONEIX que cal la protecció dels drets humans en favor de les orientacions sexuals, de les identitats i les expressions de gènere i de les diversitats corporals de les persones.
 • RECONEIX que tota mena de violència, assetjament, discriminació, exclusió i estigmatització son violacions dels drets humans i afecten al benestar dels individus, de les famílies i de les comunitats.
 • AFIRMA que les obligacions de respectar, protegir i fer complir els drets humans son aplicables a tots els drets i llibertats sexuals.
 • AFIRMA que els drets sexuals protegeixen els drets de totes les persones per realitzar i expressar la seva sexualitat, a més de gaudir de la salut sexual, alhora que cal tenir degudament en compte els drets d’altres.

 

ELS DRETS SEXUALS SÓN DRETS HUMANS RELACIONATS AMB LA SEXUALITAT

El dret a la igualtat i a la no-discriminació
Tothom té el dret de gaudir dels drets sexuals d’aquesta declaració, sense cap distinció de raça, etnicitat, color, sexe, idioma, religió, opinió política o d’altra mena, origen nacional o social, lloc de residència, propietats, naixement, discapacitat, edat, nacionalitat, estat civil i familiar, orientació sexual, identitat i expressió de gènere, estat de salut, situació social i econòmica o qualsevol altra condició.

El dret a la vida, llibertat i seguretat de la persona

Tothom té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat; aquests drets no poden ser amenaçats, limitats o suprimits de forma arbitrària per raons relacionades amb la sexualitat. Aquestes raons inclouen: orientació sexual, pràctiques i comportaments sexuals consensuats, identitats i expressió de gènere, o per accedir o proveir serveis relacionats amb la salut sexual i reproductiva.

El dret a l’autonomia i a la integritat corporal

Tothom té el dret de controlar i decidir lliurement sobre qüestions relacionades amb la seva sexualitat i el seu cos. Això inclou l’elecció de comportaments, pràctiques, parelles i relacions interpersonals amb el degut respecte als drets d’altres persones. Per tal que hom pugui prendre decisions lliures informades cal el consentiment lliure i informat previ a qualsevol prova, intervenció, teràpia, cirurgia o investigació relacionada amb la sexualitat.

El dret a una vida lliure de tortura, tracte o pena cruel, inhumana o degradant

Tothom ha de romandre lliure de tortura, tractes o penes degradants, cruels i inhumanes, en relació a la seva sexualitat, incloent-hi: pràctiques tradicionals nocives; l’esterilització, l’anticoncepció o l’avortament forçats; així com d’altres formes de tortura, tractes cruels, inhumans o degradants comesos per motius relacionats amb el sexe, gènere, orientació sexual, identitat i expressió de gènere i la diversitat corporal de la persona.

El dret de deslliurar-se de tota mena de violència i coerció

Tothom té el dret a una vida lliure de violència i de coerció relacionades amb la seva sexualitat, incloent-hi: la violació, l’abús sexual, l’assetjament sexual, el bullying, l’explotació i l’esclavatge sexuals, la tracta amb la finalitat d’explotació sexual, les proves de virginitat i la violència comesa per raó de pràctiques sexuals, d’orientació sexual, d’identitat i d’expressió de gènere, i de diversitat corporal, reals o percebudes.

El dret a la privadesa

Tothom té el dret a la privadesa, relacionada amb la sexualitat, la vida sexual,  les eleccions respecte del seu propi cos i amb les relacions i pràctiques sexuals consensuals sense intrusió ni interferència arbitrària. Tot això inclou el dret de controlar la divulgació a altres persones de la informació personal relacionada amb la sexualitat.

El dret al màxim grau assolible de salut, inclosa la salut sexual que abasta experiències sexuals plaents, satisfactòries i segures

Tothom té el dret d’obtenir el grau més elevat assolible de salut i de benestar en relació a la pròpia sexualitat, incloent-hi experiències sexuals plaents, satisfactòries i segures. Per això cal que hi hagi serveis d’atenció a la salut sexual de qualitat, disponibles, accessibles i acceptables alhora que l’accés als condicionants que influeixen i determinen la salut, inclosa la salut sexual.

El dret de gaudir dels avançaments científics i dels beneficis que en resultin

Tothom té el dret de gaudir dels beneficis del progrés científic i de les seves aplicacions pel que fa a la sexualitat i a la salut sexual.

El dret a la informació

Tothom ha de tenir accés a la informació acurada i comprensible relacionada amb la sexualitat, la salut sexual i amb els drets sexuals a través de diversos recursos i fonts. Cal que tal informació no sigui censurada, retinguda arbitràriament ni manipulada intencionadament.

El dret a l’educació i el dret a l’educació integral de la sexualitat

Tothom té el dret a l’educació i a una educació integral de la sexualitat. Cal que l’educació integral de la sexualitat sigui adequada a l’edat, científicament correcta, culturalment competent, basada en els drets humans, la igualtat de gènere i amb un enfocament positiu de la sexualitat i del plaer.

El dret de contraure, formar o dissoldre el matrimoni i altres formes similars de relacions basades en l’equitat i el ple i lliure consentiment

Tothom té el dret d’elegir entre casar-se o no casar-se i a, amb consentiment lliure i ple, contraure matrimoni, mantenir una relació de parella o tenir relacions similars. Tothom té els mateixos drets quant a contraure matrimoni, durant el matrimoni i en cas de dissolució de les relacions, sense discriminació ni exclusió de qualsevol mena. Aquest dret inclou la igualtat d’accés a l’assistència social i a d’altres beneficis, amb independència de la forma de tal relació.

El dret de decidir emmainadar-se, el seu nombre i el seu espaiament, i a tenir accés a la informació i als mitjans per aconseguir-ho

Tothom té el dret de decidir si tenir o no mainada, el seu nombre i el seu espaiament. Per tal d’exercir aquest dret cal accedir a les condicions que influeixen i determinen la salut i el benestar, incloent-hi el serveis de salut sexual i reproductiva relacionats amb l’embaràs, l’anticoncepció, la fecunditat, la interrupció de l’embaràs i l’adopció.

El dret a la llibertat pensament, opinió i expressió

Tothom té dret a la llibertat de pensament, opinió i expressió sobre la sexualitat i té el dret a expressar la seva pròpia sexualitat a través de, per exemple, la seva aparença, comunicació i comportament amb el degut respecte pel dret d’altres persones.

El dret de lliure associació i reunió pacífiques

Tothom té el dret d’organitzar-se pacíficament, d’associar-se, reunir-se, protestar i a defensar les seves idees pel que fa a la sexualitat, la salut sexual i els drets sexuals.

El dret de participar a la vida pública i política

Tothom té dret a un ambient que permeti la participació activa, lliure i significativa i que contribueixi a aspectes civils, econòmics, socials, culturals, polítics i altres de la vida humana, a nivell local, nacional, regional i internacional. Especialment tothom té el dret de participar en el desenvolupament i la implementació de polítiques que determinen el seu benestar, incloent-hi la seva sexualitat i salut sexual.

El dret d’accedir a la justícia, a la retribució i a la indemnització

Tota persona té el dret d’accés a la justícia, a la retribució i a la indemnització per violacions dels seus drets sexuals. Per això calen mesures efectives, adequades, accessibles i escaients de caire educatiu, legislatiu i judicial, entre d’altres. La indemnització inclou el rescabalament a través de la restitució, compensació, rehabilitació, satisfacció i garantia de no reincidència.

 

L’Associació Mundial per a la Salut Sexual (WAS) és una organització internacional multidisciplinària que inclou a societats científiques, organitzacions no governamentals i professionals en el camp de la sexualitat humana, que promou la salut sexual al llarg de tota la vida i a través del món mitjançant el desenvolupament, la promoció i el recolzament de la sexologia i dels drets sexuals per a tothom. La WAS ha assolit tot això mitjançant iniciatives de promoció i defensa i de formació de xarxes; facilitant l’intercanvi d’informació, idees i experiències i millorant la investigació sobre sexualitat, educació sexual i sexologia clínica fonamentada en la ciència, amb un mètode transdisciplinari. La Declaració dels Drets Sexuals de la WAS fou originalment proclamada al 13è Congrés Mundial de Sexologia de València, Espanya el 1997 i després, el 1999, es va aprovar una revisió a Hong Kong per l’Assemblea General de la WAS i després reafirmada en la Declaració de la WAS: “Salut Sexual per al Mil·lenni” (2008). La present revisió de la Declaració fou aprovada pel Consell Consultiu de WAS, el març del 2014.

Traducció al català: Just Roca Duran i Jeff Thompson